อย่าเสียเวลา ‘วิ่งตาม’ คนที่ไม่เห็นค่าในตัวเรา

อย่าเสียเวลา ‘วิ่งตาม’ คนที่ไม่เห็นค่าในตัวเรา

อ ย่ า พ ย า ย า ม ไปวิ่ง ต า ม ใคร จนคุณดูไร้ค่า คุณมีค่ามากกว่าจะวิ่งต า มคนที่ไม่เห็นค่าคุณ หยุดวิ่งตามเขาสักที
เราไม่ได้ มีค่ า เพรา ะใครมารัก แต่เรามีค่ ายิ่งนัก ถ้าเรา รักตัวเอง อย่ าฝื นอะไรก็ต ามที่จะต้องเกิดขึ้น อย่ าพย าย าม เพื่อคนที่ไม่เคยพย าย ามเพื่อคุณ อย่ าไปหาคนที่เห็นค่ าคุณ แค่ เวลาที่เขาต้องการ

อย่ าเ สี ยสละ ความสุขของคุณ เพื่อทำให้ทุกคน มีความสุข เริ่มใช้ชีวิตของคุณ และทำให้ตัวเองมีความสุข ตั ด คนบางคนออกไปจากชีวิต แล้วคุณจะมีเวลามากขึ้น ที่จะทำ เพื่อตัวเอง

1 ดูแลตัวเอง ให้ดูดี และ มีค่ าที่สุด เพร าะจากนี้ คุณจะเป็น ผู้เลือก ไม่ใช่ ผู้ถูกเลือก

2 การที่ คน คนเดียว ป ฏิ เ ส ธ คุณไม่ได้หมายถึงคุณ ไม่ดีพอ พิ สู จน์ให้เขาเห็นว่า คุณดีพอ

3 คุณต้อง รักตัวเอง และเลือก สิ่งที่ดีที่สุด เพื่อตัวเอง ลืม คนที่ไม่รักคุณ

4 โลกนี้ ไม่ได้มีแค่ เขา คนเดียว ยังมีคนอีกมากมายที่ ต้องการคุณ ให้โอกาสตัวเอง

5 คุณต้อง รักชีวิตตัวเอง ต้องโฟกัส ต้องใช้ชีวิต ต้องมีความสุข และคุณต้องเข้มแข็ง

6 คุณอาจ ไม่ใช่ สำหรับบางคน เหมือนที่ บางคน ไม่ใช่ สำหรับคุณ ยอมรับ ความจริง

7 ทุกสิ่ง ที่เกิดขึ้นล้วนมี เ ห ตุ ผ ล โชคช ะ ต ากำหนดไว้แล้ว ว่าเขา ไม่ใช่ เพร าะ คนที่ใช่ ยังเดินทาง มาไม่ถึง

8 สิ่งที่ดีกว่า รอคุณอยู่ข้างหน้า คุณต้อง เ ชื่ อ และ รอคอย สิ่งนั้น รอคอย สิ่งที่ คุณคู่ควร

9 คุณ มีค่ า เกินกว่า ที่จะ ขอร้ อ ง ให้ใครรักคุณ และเขาก็ไม่มีค่าพอ

10 ยิ่งคุณ ดื้ อ ดึง และ เหนี่ ย วรั้ ง เขาไว้ คุณยิ่งดู ไ ร้ค่ า ในสายต าเขา ปล่อย เขาไป

ขอบคุณที่มา Chermarn Ratanapongtrakoon

About ผู้ดูแลระบบ

View all posts by ผู้ดูแลระบบ →